Dom Pomocy Społecznej „Zielony Taras” w Koszalinie prowadzi rekrutację uczestników do projektu pt. „Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasto Koszalin” w ramach Działania 7.6 „Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym” Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020. Wsparcie w projekcie skierowane jest
do osób niesamodzielnych, których dochód nie przekracza 150 % właściwego kryterium dochodowego
określonego w ustawie o pomocy społecznej
(1051 zł dla osoby samotnie gospodarującej, 792 zł dla osoby w rodzinie),
i które ukończyły 60. rok życia.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 94 717 05 37
lub w Biurze Projektu, ul. Teligi 4, w godzinach 7.00 – 15.00
od poniedziałku do piątku.

Skip to content