Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej DoWszystkie stronymu Pomocy Społecznego “Zielony Taras” w Koszalinie

Dom Pomocy Społecznej “Zielony Taras” w Koszalinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://dpskoszalin.pl.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Powody niezgodności z ustawą:

1. Materiały opublikowane zostały na stronie internetowej przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

2. Pochodzą z różnych źródeł, może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do tabel i grafik

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Grzegorz Sadowski.
 • E-mail: grzegorz.sadowski@dpskoszalin.pl
 • Telefon: 505622254

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezydent Miasta Koszalin
 • Adres: ul. Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin
 • E-mail: um.koszalin@um.koszalin.pl
 • Telefon: 943488600

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 

W budynku Domu Pomocy Społecznej oraz na terenie wokół niego wyeliminowano wszelkie bariery architektoniczne, które utrudniałyby swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym. Przy głównym wejściu do budynku znajduje się podjazd/pochylnia dla osób niepełnosprawnych. Na ciągach pieszych wykluczono wszystkie schody. Tam, gdzie powinny być zachowane stopnie, wykonano pochylnie dla osób niepełnosprawnych. Na parkingu usytuowane są stanowiska dla osób niepełnosprawnych oraz istnieje utwardzona nawierzchnia chodnikowa pozwalająca na dostęp dla osób na wózkach do obiektu. Wszystkie ścieżki parkowe oraz podjazdy pozbawione są barier architektonicznych. Wszystkie węzły sanitarne są przystosowane do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Dźwigi osobowe znajdujące się w budynku przeznaczone są do użytku dla osób niepełnosprawnych. Tablice przyciskowe w kabinach mają oznaczenia w alfabecie Braille’a, a kabiny wyposażone są w informację głosową.Brak osoby posługującej się językiem migowym

Ułatwienia

1. Po witrynie można się także za pomocą klawiatury poprzez użycie klawisza tabulacji (Tab)

2. Strona internetowa jest responsywna

3. Strona internetowa posiada kontrast kolorystyczny pomiędzy tekstem a tłem