Projekty

BEZPŁATNE PORADY
PSYCHOLOGA I PRAWNIKA

w ramach projektu
„Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasto Koszalin”

Dom Pomocy Społecznej „Zielony Taras” w Koszalinie zaprasza
opiekunów faktycznych * do skorzystania z bezpłatnych porad specjalistów – psychologa oraz prawnika. Spotkania będą umawiane
po wcześniejszym złożeniu formularza zgłoszeniowego dostępnego
w
Biurze Projektu (ul. Teligi 4).

                                         Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu

94 717 05 37

* opiekun faktycznyrozumie się przez to osobę pełnoletnią opiekującą się osobą niesamodzielną
(osobą, która ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego), niebędącą opiekunem zawodowym i niepobierającą wynagrodzenia z tytułu opieki nad osobą niesamodzielną


Dom Pomocy Społecznej „Zielony Taras” w Koszalinie od 2018 roku realizuje projekt „Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasto Koszalin” w ramach Działania 7.6 „Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym” Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020. Projekt został pozytywnie oceniony przez Komisję Oceny Projektu i został wybrany do dofinansowania. Na realizację projektu została przyznana kwota dofinansowania wynosząca 726 815,32 złotych. Projekt realizowany będzie w latach 2018 – 2020. Od stycznia 2021 roku projekt będzie realizowany w trwałości na okres 3 lat (do 2023 roku).

Celem głównym realizacji projektu jest zabezpieczenie prawidłowych, zgodnych z obowiązującymi przepisami świadczeń usług opiekuńczych na rzecz osób starszych, samotnych, chorych i niepełnosprawnych na terenie Gminy Miasta Koszalin. Wsparcie w projekcie skierowane jest do osób niesamodzielnych, których dochód nie przekracza 150 % właściwego kryterium dochodowego, które ukończyły 50 rok życia. Z projektu skorzysta 15 osób w ramach usług opiekuńczych oraz 45 opiekunów faktycznych.

W ramach projektu uczestnikom zapewnione jest kompleksowe wsparcie opiekuńcze. Zakres usług obejmuje czynności pielęgnacyjne, gospodarcze, pomoc w kontakcie z pracownikami służby zdrowia, pomoc przy załatwianiu spraw urzędowych oraz podtrzymywanie indywidualnych zainteresowań. Co miesiąc zakupowane są zgodnie z rozpoznanymi potrzebami podopiecznych materiały i środki czystości, które opiekunki wykorzystują w swojej codziennej pracy. Uczestnicy objęci są także poradnictwem w zakresie pomocy prawnej i psychologicznej.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
„Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasto Koszalin”

§1

Informacje ogólne

1. Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz prawa i obowiązki uczestników projektu „Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasto Koszalin” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

2. Projekt „Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasto Koszalin” realizowany jest okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2020 r.

3. Projekt „Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasto Koszalin” realizowany jest przez Dom Pomocy Społecznej „Zielony Taras” z siedzibą przy ul. Leonida Teligi 4, 75-206 Koszalin.

4. Biuro projektu mieści się w siedzibie Domu Pomocy Społecznej „Zielony Taras” przy ul. Leonida Teligi 4, I piętro, pokój 128.

Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00, nr tel. (94) 717 08 90 , (94) 717 05 37

§ 2

Definicje

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 1. DPS – rozumie się przez to Dom Pomocy Społecznej „Zielony Taras” z siedzibą przy ul. Leonida Teligi 4, 75-206 Koszalin;

 2. MOPR – rozumie się przez to Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koszalinie z siedzibą przy al. Monte Cassino 2, 75-412 Koszalin;

 3. Projekcie – rozumie się przez to projekt „Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasto Koszalin”;

 4. Biurze projektu – rozumie się przez to Dom Pomocy Społecznej „Zielony Taras” z siedzibą przy ul. Leonida Teligi 4, 75-206 Koszalin;

 5. Komisji rekrutacyjnej – rozumie się przez to zespół osób bezpośrednio związanych z realizacją Projektu, podejmujących decyzję o zakwalifikowaniu kandydatów do udziału w Projekcie;

 6. Procesie rekrutacyjnym – rozumie się przez to prowadzone postępowanie w sprawie przyjęcia określonej osoby spełniającej warunki udziału w Projekcie;

 7. Kandydacie – rozumie się przez to osobę, która ubiega się o zakwalifikowanie do udziału w Projekcie na podstawie zasad ujętych w niniejszym regulaminie;

 8. Uczestniku – rozumie się przez to osobę, która spełnia wymogi określone w Regulaminie, została zakwalifikowana do udziału w Projekcie i podpisała deklarację uczestnictwa w Projekcie;

 9. Opiekunie faktycznym – rozumie się przez to osobę pełnoletnią opiekującą się osobą niesamodzielną, niebędącą opiekunem zawodowym i niepobierającą wynagrodzenia z tytułu opieki nad osobą niesamodzielną.

 10. Osobie niesamodzielnej – rozumie się przez to osobę, która ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku
  z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

§ 3

Warunki uczestnictwa

Projekt skierowany jest do:

 1. Minimum 15 osób (8K/7M) niesamodzielnych, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego i które ukończyły 50 lat.

 2. Minimum 45 opiekunów faktycznych (23K/22M), którzy opiekują się osobą niesamodzielną, nie będących opiekunem zawodowym i niepobierających wynagrodzenia z tytułu opieki nad osobą niesamodzielną.

 3. Uczestnikami Projektu mogą być wyłącznie mieszkańcy Gminy Miasta Koszalin.

§ 4

Przebieg procesu rekrutacji

 1. W celu wyboru uczestników Projektu powołana zostanie Komisja Rekrutacyjna, w skład której wejdą: Zastępca Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Zielony Taras”, Koordynator Projektu, Inspektor w Zespole Projektowym.

 2. Rekrutacja prowadzona będzie w oparciu o zasadę równości szans i płci, zgodnie z diagnozą grupy docelowej zawartą we wniosku o dofinansowanie Projektu.

 3. Rekrutacja prowadzona będzie następująco:

a) osoby niesamodzielne

 • 2018 rok:

– 6 osób objętych usługami opiekuńczymi od stycznia do czerwca

– 4 osoby objęte usługami opiekuńczymi od lipca do grudnia

 • 2019 rok:

– 3 osoby objęte usługami opiekuńczymi od stycznia do czerwca

– 2 osoby objęte usługami opiekuńczymi od lipca do grudnia

b) opiekunowie faktyczni

 • 2018 rok:

– 15 osób

 • 2019 rok :

– 15 osób

 • 2020 rok:

– 15 osób

4. Formularze zgłoszeniowe będą dostępne w: Biurze Projektu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej DPS.

5. Przebieg rekrutacji:

 • promocja Projektu – przekazanie ulotek do lokalnych instytucji i organizacji, informacja na stronie internetowej DPS i Urzędu Miejskiego w Koszalinie, ogłoszenia w radio i telewizji,

 • przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych – Załącznik nr 1 (dot. osób niesamodzielnych), Załącznik nr 2 (dot. opiekunów faktycznych), dostarczonych do Biura Projektu lub pocztą na adres Domu Pomocy Społecznej, tj. ul. Leonida Teligi 4, 75-206 Koszalin z dopiskiem projekt “Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasto Koszalin” – rekrutacja  (decyduje data wpływu), w sposób ciągły, aż do uzyskania wyznaczonej liczby uczestników Projektu. 

6. Weryfikacja formalna obejmuje:

  • osoby objęte usługami opiekuńczymi:

 1. złożenie poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego w Biurze Projektu – Kandydat,

 2. potwierdzenie zamieszkiwania na terenie miasta Koszalina – deklaracja Kandydata1/ na podstawie decyzji administracyjnej MOPR o przyznaniu usług opiekuńczych,

 3. potwierdzenie posiadania dochodu nie przekraczającego 150% właściwego kryterium dochodowego – deklaracja Kandydata/ na podstawie decyzji administracyjnej MOPR o przyznaniu usług opiekuńczych,

 4. potwierdzenie posiadania zaświadczenia lekarskiego o potrzebie objęcia usługami opiekuńczymi – Kandydat/na podstawie decyzji administracyjnej MOPR o przyznaniu usług opiekuńczych.

  • opiekunowie faktyczni:

 1. złożenie poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego w Biurze Projektu – Kandydat,

 2. potwierdzenie zamieszkiwania na terenie miasta Koszalina – deklaracja Kandydata/Inspektor,

 3. potwierdzenie sprawowania opieki nad osobą niesamodzielną – deklaracja kandydata/Inspektor

7. Kandydaci, którzy przejdą pozytywnie weryfikację formalną zostaną zakwalifikowani na listę podstawowa uczestników projektu, aż do wyczerpania miejsc. Decydująca będzie kolejność zgłoszeń.

8. Kandydaci, którzy przejdą pozytywnie weryfikację formalną, po wyczerpaniu limitu miejsc, zostaną zakwalifikowani na listę rezerwową.

9. Selekcja kandydatów, sporządzanie listy Uczestników Projektu wraz z listą rezerwową odbywać się będzie w sposób ciągły, aż do wyczerpania miejsc.

1

Art. 25. Kodeksu Cywilnego:  Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.

10. Selekcja kandydatów polega na sporządzeniu końcowej oceny rekrutacyjnej stanowiącej Załącznik nr 3 oraz utworzeniu listy podstawowej oraz listy rezerwowej Kandydatów zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

11. W przypadku nie zakwalifikowania określonej w Projekcie liczby Uczestników na dany rok kalendarzowy, rekrutacja na wolne miejsca będzie trwała nadal aż do wyczerpania miejsc.

12. Wyniki rekrutacji będą dostępne w Biurze Projektu oraz przekazane osobom zakwalifikowanym do Projektu z zachowaniem formy pisemnej.

§ 5

Zasady uczestnictwa w Projekcie

1. Za dzień rozpoczęcia udziału w Projekcie przyjmuje się datę podpisania oświadczenia uczestnictwa – Załącznik nr 4.

2. Uczestnik Projektu ma prawo do:

 • osoba niesamodzielna
 • korzystania z kompleksowego wsparcia opiekuńczego (czynności pielęgnacyjne, czynności gospodarcze, pomoc w kontakcie ze służbą zdrowia, pomoc przy załatwianiu spraw urzędowych, podtrzymywanie indywidualnych zainteresowań),

 • korzystania z poradnictwa świadczonego w ramach projektu,

 • rezygnacji z udziału w Projekcie z ważnych powodów osobistych, niemożliwych do przewidzenia w chwili podpisania oświadczenia.

 • opiekun faktyczny
 • korzystania z poradnictwa świadczonego w ramach projektu,

 • rezygnacji z udziału w Projekcie z ważnych powodów osobistych, niemożliwych do przewidzenia w chwili podpisania oświadczenia.

3. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do:

 • niezwłocznego informowania Inspektora o wszelkich problemach czy trudnościach zaistniałych w trakcie świadczenia usług opiekuńczych oraz
  o rezygnacji z udziału w projekcie (podpisanie oświadczenia),

 • utrzymywania stałego kontaktu z Inspektorem w czasie trwania Projektu,

 • uczestnictwa w przewidzianych dla niego formach wsparcia,

 • wypełniania ankiet niezbędnych do realizacji Projektu.

4. Zakończenie udziału w Projekcie oznacza zakończenie przez dana osobę udziału w formach wsparcia przewidzianych dla tej osoby.

§ 6

Postanowienia końcowe

1. Regulamin jest dostępny w Biurze projektu oraz na stronie internetowej DPS.

2. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie w przypadku, gdy będzie to konieczne z uwagi na zmiany wprowadzone do wniosku o dofinansowanie Projektu, zmianę przepisów prawa lub warunków umowy o dofinansowanie Projektu, a także pisemnego zalecenia Instytucji Pośredniczącej oraz wprowadzenia określonych zmian ze strony organów lub instytucji uprawnionych do dokonywania oceny i kontroli realizacji Projektu.

3. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo do zaprzestania realizacji Projektu w razie rozwiązania umowy o dofinansowanie z Instytucją Pośredniczącą.

4. Każdy z Uczestników Projektu potwierdza pisemnie zapoznanie się z niniejszym Regulaminem na Formularzu zgłoszeniowym do uczestnictwa w Projekcie.

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 01.01.2018 r. i obowiązuje do dnia 31.12.2020 r.

6. Integralną część niniejszego regulaminu stanowią następujące załączniki:

 • Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy dot. objęcia usługami opiekuńczymi

 • Załącznik nr 2 – Formularz zgłoszeniowy dot. opiekunów faktycznych

 • Załącznik nr 3 – Końcowa ocena rekrutacyjna

 • Załącznik nr 4 – Oświadczenie uczestnictwa