Wsparcie dla pielęgniarek COVID-19

Dom Pomocy Społecznej „Zielony Taras” w Koszalinie ponownie otrzymał grant w ramach projektu pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19″. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Pozyskane środki finansowe to przede wszystkim fundusze na dodatkowe wynagrodzenia dla pielęgniarek, które – ze względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia – musiały zrezygnować z innych miejsc zatrudnienia. W ramach pierwszego naboru wniosków DPS mógł również zakupić ze środków projektu środki ochrony osobistej oraz środki dezynfekcyjne dla personelu oraz mieszkańców. Na ten cel przeznaczono 4 167,66 zł. Łączna wartość otrzymanego grantu w zeszłym roku to kwota w wysokości 56 711,36 zł. W drugim naborze DPS otrzymał fundusze na dodatkowe wynagrodzenia dla pielęgniarek w wysokości 35 528,32 zł. Środki będą wsparciem finansowym dla pracowników faktycznie wykonujących pracę w warunkach epidemicznych, obciążonych ogromnym ryzykiem własnego zachorowania, którzy aktywnie pracują z osobami starszymi, chorymi, najbardziej narażonymi na zachorowania na COVID-19. Narodowy Fundusz Zdrowia odpowiada za organizację, przeprowadzenie i rozliczenie konkursu grantowego.