O DPS

wejscie

Dom Pomocy Społecznej  “Zielony  Taras ” w Koszalinie
ul. Leonida Teligi 4
75-206 Koszalin
tel. +48 947 170 890

Opieka: całodobowa

 

Dom Pomocy Społecznej w Koszalinie został powołany Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 29 maja 2014 roku. Dom rozpoczął swoją działalność w czerwcu 2015 roku na mocy decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego zezwalającej na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Koszalinie, przeznaczonego dla osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych.

Placówka znajduje się w budynku dawnej bursy międzyszkolnej, która została zaadoptowana na potrzeby Domu Pomocy Społecznej oraz Dziennego Domu Pogodna Jesień Senior – Wigor. Budynek został przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, zgodnie z obowiązującymi standardami. Koszt realizacji inwestycji to 11 mln zł, z czego otrzymano dofinansowanie w wysokości 2 mln zł z PEFRON.

Do dyspozycji mieszkańców Domu są:

 • pokoje jedno i dwuosobowe z łazienkami,
 • łazienki z wanną na każdym piętrze,
 • ogólnodostępne pokoje dziennego pobytu z aneksem kuchennym,
 • biblioteczka,
 • pokój do terapii zajęciowej,
 • pokój do muzykoterapii,
 • sala rehabilitacyjna,
 • kaplica wielowyznaniowa,
 • stołówka,
 • teren zielony wokół Domu wraz z ogródkami warzywno-rekreacyjnymi.

Dom zapewnia całodobową opiekę, a w szczególności usługi bytowe, opiekuńcze oraz wspomagające i jest przeznaczony dla 89 osób, w tym dla 2 osób na pobyt czasowy.

W czerwcu 2017 roku Uchwałą Rady Miejskiej została nadana nazwa – Dom Pomocy Społecznej „Zielony Taras”
w Koszalinie.

W strukturach Domu Pomocy Społecznej funkcjonuje również:

 1. Dzienny Dom Pogodna Jesień Senior + przeznaczony dla 30 seniorów, w ramach Programu Wieloletniego Senior + na lata 2021-2025 (do 2016 roku Dzienny Dom Pogodna Jesień Senior – Wigor )
 2. Dzienny Dom Pomocy „Złoty Wiek” dla 30 seniorów.

Głównym celem dziennych domów jest wsparcie seniorów w zakresie usług socjalno – bytowych, wspierających oraz aktywizujących. W ramach pobytu seniorzy otrzymują jeden ciepły posiłek. Dzienny Dom Pogodna Jesień „Senior +” w swojej ofercie ma również zajęcia rehabilitacyjne.

W okresie wrzesień 2015 – grudzień 2018 w Domu funkcjonował Dział Usług Opiekuńczych przejęty z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Usługi opiekuńcze były świadczone w środowisku nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi i niesamodzielnymi. Z tej formy opieki korzystało średnio 180 osób miesięcznie.

W 2018 roku Dom Pomocy Społecznej „Zielony Taras” w Koszalinie wprowadził regularną usługę Teleopieki dla mieszkańców, seniorów Koszalina. Z usługi mogą skorzystać osoby w wieku 75+, bezpłatnie.

Usługa Teleopieki obejmuje:

 • całodobowy monitoring osoby objętej usługą realizowany przez centrum monitoringu;

 • przyjmowanie zgłoszeń SOS od osób objętych usługą,

 • udzielanie wsparcia polegającego na wezwaniu właściwych służb, tj. lekarza POZ, Pomocy Doraźnej, Pogotowia Ratunkowego, Straży Pożarnej, Policji, Straży Miejskiej, rodziny lub innych osób wskazanych do kontaktu;

 • udzielenie wsparcia psychicznego w sytuacji zagrożenia do czasu przybycia odpowiednich służb lub osób.

Dom Pomocy Społecznej „Zielony Taras” w Koszalinie od 2018 roku realizuje projekt „Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasto Koszalin” w ramach Działania 7.6 „Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym” Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020. Na realizację projektu została przyznana kwota dofinansowania ze środków UE wynosząca 726 815,32 złotych (wkład własny wynosi 39 000,00 zł, a wartość całego projektu to suma 765 815,32 zł. Projekt realizowany był w latach 2018 – 2020. Od 2021 roku funkcjonuje w trwałości (do 2023 roku).

Celem głównym realizacji projektu jest zabezpieczenie prawidłowych, zgodnych z obowiązującymi przepisami świadczeń usług opiekuńczych na rzecz osób starszych, samotnych, chorych i niepełnosprawnych na terenie Gminy Miasta Koszalin.

W ramach projektu realizowane są dwa zadania:

1. uczestnikom zapewnione jest kompleksowe wsparcie opiekuńcze,

2. opiekunowi faktyczni mogą skorzystać z bezpłatnego poradnictwa w zakresie pomocy prawnej i psychologicznej.

W maju 2020 roku Uchwałą Rady Miejskiej w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” oraz ze środków własnych miasta został utworzony Klub Senior+ przy ul. Łużyckiej 32 w Koszalinie. To jest już trzeci dzienny ośrodek wsparcia działający na terenie Koszalina.

Klub jest klubem samopomocy, przeznaczonym dla 20 osób w wieku powyżej 60 lat, będących mieszkańcami Koszalina. Klub rozpoczął swoją działalność w 2021 roku. Klub działa codziennie od poniedziałku do piątku, w dni robocze, przez 8 godzin. Klub zapewnia m.in. miejsce pobytu, organizację czasu wolnego, różnorodne formy aktywności.