Korpus Wsparcia Seniorów

 

Usługa „opieki na odległość” finansowana jest ze środków pochodzących z dotacji celowej budżetu państwa do 80% oraz środków własnych gminy.

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia.
Realizacja programu „Korpus Wsparcia Seniorów” w Gminie Koszalin obejmuje swoim zakresem moduł II, który ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwość samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.
W ramach programu seniorom w wieku 60 lat i więcej zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa”.

Uczestnikami Programu mogą być osoby:

  • mieszkające na terenie Gminy Koszalin
  • które ukończyły 60 lat,
  • samotne lub zamieszkujące z bliskimi osobami, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu

Szczegóły dot. realizacji zadania znajdują się w treści Programu.

Podstawa prawna

Program „Korpus Wsparcia Seniorów w Gminie Miasto Koszalin – edycja 2024”, zwany dalej „Programem”, jest programem osłonowym w rozumieniu art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, dotyczącym podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.

Dokumenty do pobrania w ramach Programu Korpus Wsparcia Seniorów 2024:

Pobierz:Zgłoszenie do usługi teleopieki

Pobierz : Regulamin teleopieki KWS

 


 

 

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” będzie realizowany od 01.05.2023r. do 31 grudnia 2023 r.

Usługa „opieki na odległość” finansowana jest ze środków pochodzących z dotacji celowej budżetu państwa do 80% oraz środków własnych gminy. W roku 2023 Gmina Koszalin otrzymała dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania w kwocie 18 288,45 zł.

Uzyskano dofinansowanie 18 288,45 zł.
Całkowita wartość inwestycji 22 860,56 zł.

Podstawa prawna
Program „Korpus Wsparcia Seniorów w Gminie Miasto Koszalin – edycja
2023″, zwany dalej „Programem”, jest programem osłonowym w rozumieniu
art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej, dotyczącym podejmowania innych zadań w zakresie pomocy
społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb Miasta.

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia.
Realizacja programu „Korpus Wsparcia Seniorów” w Gminie Koszalin obejmuje swoim zakresem moduł II, który ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwość samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.
W ramach programu seniorom w wieku 65 lat i więcej zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa”.

Uczestnikami Programu mogą być osoby:

  • mieszkające na terenie Gminy Koszalin
  • które ukończyły 65 lat,
  • samotne lub zamieszkujące z bliskimi osobami, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu

Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane do Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” z powodu braku wolnych opasek, mogą skorzystać z Teleopieki domowej realizowanej przez Dom Pomocy Społecznej “Zielony Taras” w Koszalinie poza Programem „Korpus Wsparcia Seniorów”.

Wniosek – Zgłoszenie do usługi teleopieki oraz Klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych – należy składać w Domu Pomocy Społecznej “Zielony Taras”
w Koszalinie ul. Teligi 4,
pokój nr 25, sekretariat pokój nr 33.

Dokumenty w wersji elektronicznej są dostępne na stronie internetowej:

Otworzy się w nowym oknie

http://dps.koszalin.ibip.pl

Kontakt telefoniczny: (94) 717 05 37.