DZIENNY DOM „SENIOR+“ w Koszalinie

DZIENNY DOM „SENIOR+“

 

Projekt dofinansowany ze środków finansowych MRiPS w ramach Programu Wieloletniego “Senior+“ na lata 2021-2025, Edycja 2023‚ Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu „Senior+“ Moduł I.

Uzyskano dofinansowanie 356,000,00 zł

Całkowita wartość inwestycji to 830 941,00

Program Wieloletni na lata 2021-2025.

Celem strategicznym Programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym poprzez dofinansowanie rozbudowy infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym oraz zwiększenie miejsc w ośrodkach wsparcia “Senior+“tj. wsparcie działań jednostek samorządu w rozwoju na ich terenie sieci Dziennych Domów „Senior+“

i Klubów „Senior+“.

Celem operacyjnym programu jest zapewnienie wsparcia seniorom- osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60 lat i więcej- poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywności, a także obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej- w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym. W ramach Programu udostępniana jest infrastruktura pozwalająca na aktywne spędzanie czasu, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego.

Działalność bieżąca Dziennego Domu „Senior+” polegać będzie na realizacji podstawowych usług mających na celu udzielanie pomocy w czynnościach dnia codziennego, na zapewnieniu minimum jednego posiłku, w szczególności gorącego oraz innych usług wspomagających, dostosowanych do potrzeb seniorów.

Szczegóły dotyczące realizacji zadania znajdują się w treści Programu.

Podstawa prawna

Uchwała nr 191 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 M.P. 2021 poz. 10