praca

Więcej Poszukujemy pracowników

Poszukujemy pracowników

Opiekun

DYREKTOR DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „ZIELONY TARAS” W KOSZALINIE
ul. Leonida Teligi 4, ogłasza nabór na stanowisko Opiekuna

Praca w wymiarze pełnego etatu – 40 godzin tygodniowo, dwuzmianowa po 12 godzin, zgodnie
z grafikiem, zmiany : I 7:00-19:00,

II 19:00-7:00 (dodatek za pracę w nocy)

Wynagrodzenie zasadnicze 2 700,- zł + dodatek stażowy od 5% do 20% tj. od 135,- do 540,- zł .

Zatrudnienie od listopada 2020 r.

Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej na stanowisku Opiekuna należy:

  1. Wykonywanie czynności higieniczno – pielęgnacyjnych;

  2. Dbałość o wygląd i estetykę pokoi mieszkańców;

  3. Karmienie i pomoc w spożywaniu posiłków;

  4. Współudział w tworzeniu indywidualnych planów opieki i aktywizacja mieszkańców;

  5. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom;

  6. Współpraca w zespole opiekuńczo-terapeutycznym.

Wymagania:

1. obywatelstwo polskie;

2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

3. nieposzlakowana opinia,

4. kwalifikacje do wykonywania zawodu ratownika medycznego, opiekuna w domu pomocy społecznej, opiekuna osoby starszej, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, opiekuna medycznego lub udokumentowane co najmniej roczne doświadczenie zawodowe polegające na świadczeniu usług opiekuńczych osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym
lub osobom w podeszłym wieku oraz ukończone szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy;

5. umiejętność pracy w zespole;

6. rzetelność, odpowiedzialność;

7. łatwość nawiązywania kontaktów.

Wymagane dokumenty:

  1. aktualne CV;

  2. list motywacyjny;

  3. oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy.

Informacja od poniedziałku do piątku w godzinach 700-1500 tel. 94 717 08 94

Dokumenty aplikacyjne można złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta pracy – Opiekun” w terminie do 9.10.2020 roku na adres: Dom Pomocy Społecznej „Zielony Taras”
w Koszalinie, ul. Leonida Teligi 4, 75-206 Koszalin (liczy się data wpływu)
lub wysłać na adres e-mail: dps@dpskoszalin.pl